Info

Vi jobbar ständigt med att bevara det som är grunden i föreningen och utveckla allt annat till det bättre. Vi har tätt samarbete med Åby Travbana och med andra aktörer.

Vi anordnar provlopp varannan tisdag där även loppen filmas och publiceras på vår YouTube-kanal.

I B-tränarfiket hittar du oss på tävlingsdagar och provloppsdagar.
Kom in och hälsa och fika hembakat.

Vi brukar varje år göra några resor ihop. Copenhagen Cup och Derbyt på Jägersro brukar vara stående resmål. Dessa är väldigt uppskattade.

Bli medlem!
Några av fördelarna du får som medlem:

Du får du delta i provlopp.
Du har 10% på Hippo foder på Börjes i Kungsbacka.
Du har 5% på apoteksvaror via internetbeställning.

Du kan följa med på resor, utflykter, föredrag, kurser mm.
Du kan göra din röst och dina förslag hörda.

Träna på 4 olika Åbygårdar samt banan. Låna tävlingssulky.
Som medlem får du också en medhjälparförsäkring. 

250kr/år per person. 
350kr/år för 2st i familjen. 

Vill man bara vara stödmedlem, 100kr/år, får man följa med på diverse aktiviteter.
För att medhjälparförsäkringen ska gälla, gäller den från det datumet ni betalat till 31/12. 

Enklast är att betala in är via vårt postgiro: 431 99 30-6 eller Swisha på 073-818 13 15. 
(Glöm inte att skriva vem medlemskapet ska gäller för)

Du, som är medlem, har också rätt att låna en jänkarvagn vid tävlingar.
Om du vill låna den,  kontaktar du Maria Holdhaus via mail:
mariaholdhaus@yahoo.se

Välkommen!

Om provlopp
Vill Du vara med i amatörprovloppen på tisdagskvällar? Hur gör man? Kusk?

Provloppen körs varannan tisdag, ojämna veckor. Provstarter börjar 18:30 och första provloppet kl 19:00.

Kostnad för medlem är 50:-.

Hästen behöver inte vara inkvalad.
Kusken måste körlicens eller B-licens för att få deltaga.
Man måste också vara medlem i Åby B-tränar- och Montéförening.
Vi bjuder också våra medlemmar på fika.

Är provloppet på tisdag anmäler du din häst till Åbys sekretariat endast på måndag dagen före. Där säger du att du vill anmäla din häst till amatörprovloppen nästa kväll. Uppge hästens namn och har du kusk så säger du det, men har du ingen så ordnar vi detta.

När du kommer ner till banan på tisdagen går du bort till B-tränarrummet. Där träffar du Roland Rutgersson. Betala till Roland och då får du en startlista och vojlock.
Har du ingen kusk. Säg till Roland han ordnar detta för dig.

Du får tillgång till box.

Hur går provloppen till? Det körs ca 3 provlopp, beroende på hur många hästar som är anmälda.
Alla får vara med. Innan loppen samlas hästarna i defileringsvolten, för att sedan göra en riktig defilering.
Loppen är tidsbegränsade, första 1000 i 0-loppet är tidsbegränsningen första varvet 1.28 sedan fri fart.
I andra provloppet, för hästar med pengar på sig, är tidsbegränsningen första varvet 1.25 sedan fri fart.

Resor

Varje år erbjuder vi medlemmar att följa med på resor till olika evenemang. 
Detta till ett reducerat pris. 

Anmälningar och betalning till resorna kan göras i B-tränarrummet på Åby under loppdagar. 
Där kan man också få svar på eventuella frågor. 

 Resor för 2024 publiceras här.

Protokoll
[pdf id=’5503′]
Stadgar

§ 1 Föreningens namn är Åby B-tränar och Montéförening.

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja B-tränarnas och Monténs intresse.

§ 3 Föreningens organ är 1. Föreningsstämma 2. Styrelse 3. Revisorer.

§ 4 Medlemskap i föreningen erhåller enskild person som stödjer föreningens ändamål och är intresserad av dess verksamhet.

§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot vilken väljes på två år samt sex ledamöter som väjes på ett år. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsens ledamöter väljs av stämman, men konstituerar sig själva.

§ 6 Styrelsen har sitt säte i Mölndal. Åby Travbana.

§ 7 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar i föreningens bästa. Styrelsen verkställer föreningsstämmans fattade beslut. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper. Till årsstämman avgiva årsredovisning för senaste räkenskapsår och förslag till budget för nästkommande räkenskapsår. Besluta om inval respektive uteslutning av ledamöter. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.

§ 8 Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller minst tre ledamöter av styrelsen så begär.

§ 9 Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden har..Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 10 Föreningen skall ha sitt kansli hos föreningens sekreterare eller där styrelsen på annat sätt beslutar om.

§ 11 Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Styrelsens årsredovisning skall senast den 15 februari överlämnas till föreningens revisorer.

§ 12 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter. Revisorerna skall senast den 1 mars avgiva berättelse över sin granskning.

§ 13 Om årsstämma och extra stämma. 15 mars – 1 juni. Alla medlemmar har rätt att deltaga och rösta. Extrastämma kan hållas när styrelsen så finner eller då minst 10 medlemmar skriftligen med angivande av anledning så begär. Kallelse till stämma skall sändas till samtliga medlemmar, till årsstämma senast två veckor och till extrastämma en vecka före stämman. Senast två veckor före årsstämman skall ledamöterna få lista av ärenden till behandling. I kallelse skall angivas det ärende som föranlett stämmans sammankallande.

§ 14 Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd.
2. Val av två justeringsmän, som även fungerar som valkontrollanter.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
5. Revisorernas berättelse för samma år.
6. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.Val av revisorer och suppleanter.
10. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämma eller enskild ledamot föreslagit till behandling.
11. Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslistan, kan ej avgöras.

§ 15 Stämman hålles på ort, som styrelsen bestämmer. Förhandlingarna leds av föreningens ordförande eller annan utsedd medlem. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden har, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

§ 16 Om avgifter Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställes av årsstämman. Erlagda avgifter återbetalas icke.

§ 17 Utträde. Medlem äger utträda ur föreningen endast vid utgången av det räkenskapsår men avgift som betalats återfås ej. Anmälan om utträde sker till styrelsen.

§ 18 Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är giltigt, med att beslutet fattats vid två på varandra följande stämmor.

§ 19 Stämma, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom. Denna må under inga omständigheter fördelas bland ledamöterna.

§ 20 Ikraftträdande. Dessa stadgar träder i kraft i olika utformanden från den 10 december 1979 när föreningen anses bildad.

Kontakt

mariaholdhaus@yahoo.se

0738 – 18 13 15

Följ oss
Prenumerera på sidan

Gör som 83 andra, prenumerera du med.
   
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.