Stadgar

§ 1 Föreningens namn är Åby B-tränar och Montéförening.

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja B-tränarnas och Monténs intresse.

§ 3 Föreningens organ är 1. Föreningsstämma 2. Styrelse 3. Revisorer.

§ 4 Medlemskap i föreningen erhåller enskild person som stödjer föreningens ändamål och är intresserad av dess verksamhet.

§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot vilken väljes på två år samt sex ledamöter som väjes på ett år. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsens ledamöter väljs av stämman, men konstituerar sig själva.

§ 6 Styrelsen har sitt säte i Mölndal. Åby Travbana.

§ 7 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar i föreningens bästa. Styrelsen verkställer föreningsstämmans fattade beslut. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper. Till årsstämman avgiva årsredovisning för senaste räkenskapsår och förslag till budget för nästkommande räkenskapsår. Besluta om inval respektive uteslutning av ledamöter. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.

§ 8 Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller minst tre ledamöter av styrelsen så begär.

§ 9 Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden har..Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 10 Föreningen skall ha sitt kansli hos föreningens sekreterare eller där styrelsen på annat sätt beslutar om.

§ 11 Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Styrelsens årsredovisning skall senast den 15 februari överlämnas till föreningens revisorer.

§ 12 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter. Revisorerna skall senast den 1 mars avgiva berättelse över sin granskning.

§ 13 Om årsstämma och extra stämma. 15 mars – 1 juni. Alla medlemmar har rätt att deltaga och rösta. Extrastämma kan hållas när styrelsen så finner eller då minst 10 medlemmar skriftligen med angivande av anledning så begär. Kallelse till stämma skall sändas till samtliga medlemmar, till årsstämma senast två veckor och till extrastämma en vecka före stämman. Senast två veckor före årsstämman skall ledamöterna få lista av ärenden till behandling. I kallelse skall angivas det ärende som föranlett stämmans sammankallande.

§ 14 Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd.
2. Val av två justeringsmän, som även fungerar som valkontrollanter.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
5. Revisorernas berättelse för samma år.
6. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.Val av revisorer och suppleanter.
10. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämma eller enskild ledamot föreslagit till behandling.
11. Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslistan, kan ej avgöras.

§ 15 Stämman hålles på ort, som styrelsen bestämmer. Förhandlingarna leds av föreningens ordförande eller annan utsedd medlem. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden har, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

§ 16 Om avgifter Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställes av årsstämman. Erlagda avgifter återbetalas icke.

§ 17 Utträde. Medlem äger utträda ur föreningen endast vid utgången av det räkenskapsår men avgift som betalats återfås ej. Anmälan om utträde sker till styrelsen.

§ 18 Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är giltigt, med att beslutet fattats vid två på varandra följande stämmor.

§ 19 Stämma, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom. Denna må under inga omständigheter fördelas bland ledamöterna.

§ 20 Ikraftträdande. Dessa stadgar träder i kraft i olika utformanden från den 10 december 1979 när föreningen anses bildad.