Åby B- Tränar och Montéförening.
Kallelse till årsmöte 27 mars 2014 kl. 18.00
Medlemmar i Åby B- Tränar och Montéförening kallas härmed tilt ÅRSMÖTE, torsdag den 27 mars 2014 kl.18.00 på Hästägareläktaren, Åbytravet. Lättare förtäring.
Åbys vd Nils Andreasson kommer att berätta om läget på och runt Åby och framtiden.

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande för dagen.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän ( vid behov kontrollanter).
5. Fråga om mötets behöriga utlysning.
6. Verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret.
7. Revisorns berättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
10. Beslut om årsavgift till nästa år.
11. Val av ordförande på 2 år( gjordes förra året).
12. Val av styrelseledamot på 2 år ( en valdes förra året)
13. Val av styrelseledamöter på 1 år.
14. Val av revisor.
15. Val av valberedning samt suppleant på 1 år.
16. Behandling av ärende till mötet samt behandling av ärende av ledamot.
17. Rapporter samt övriga frågor.
18. Årsmötet avslutas.

Läs förra årets protokoll – Del 1 och Del 2